9.10.09

Kasutatud kirjandus

Eesti Ajalooarhiiv
· EAA.2569.1.78 Kooliõpetajate aruanded maakooliolude kohta. Eesti Ajalooarhiivi arhivaal.
· EAA.567.3.47. Akte betreffend das Gut Palloper (Palupera) (Resolutionen, Suppliken, Liquidationsrechnung, Briefe). 1683–1711

Eesti Rahvusarhiiv
· ERA.1.6.14 Palupera-Pritsu VTS põhikiri. Eesti Rahvusarhiivi arhivaal
· ERA 1131.1.150.105 Foto: Otepää manöövrite lõpetamine 21. 09.1925 Paluperas. Eesti Rahvusarvhiivi arhivaal

Vanade Aktide Riiklik Keskarhiiv (Moskvas)
· RGADA.274.1.172:360–361, L 365–6 Tartumaa adramaarevisjon. 1721 www.ra.ee/saaga
· RGADA.274.1.212/7:71–73, L 655–656p Tartumaa adramaarevisjon. 1744 www.ra.ee/saaga

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv
· EKLA. Ajalooline traditsioon Rõngu kihelkonnast Tartumaalt. Kogunud 1928. a. suvel üliõpilane Juliette Reinman

Valga Rajooni Riiklik Arhiiv (tänapäeval Valga Maa-arhiiv)
· VRRA F-684 - Hellenurme kolhoosi fondi (684) ajalooline õiend.

Trükiallikad ja andmebaasid
· AIS, Rahvusarhiivi arhiiviinfosüsteem. http://ais.ra.ee.
· Albre, N., 2005. Nõukogudeaja (1944-1991) jäljed Eesti külas: kortermajade leviku ja asustatuse analüüs. Magistritöö inimgeograafia erialal. TÜ Geograafia Instituut. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/560/5/albre.pdf
· Boubrig, J. L. 1843. Zur nähern Kenntniss der Volkssagen und des Aberglaubens der Ehsten aus dem Kirchspiele Odenpä. Verhandlungen derGelehrten Estnischen Gesellschaft 1, 2, lk 79–93.
· Bruiningk, H., 1913. Das Gesch lecht von Bruiningk in Livland. Riga
· Bunge, F. G. von; Toll, R. von, 1857. Est- und Livländische brieflade. Riga und Moskau.
· Das Dorpater Land 1624/27. Hrsg. Oleg Roslavlev. München, 1965
· Ernits, T., Ernits, E., 2002. Kaljutaieste otsinguil Eestis ja Karjalas. Mäetagused, 17/18, 218 - 230
· Feldmann, H., Mühlen, H., 1985. Baltisches historisches Ortslexikon. Böhlau, 702 lk.
· GU=Livländische Güterurkunden, I (aus den Jahren 1207 bis 1500). Hrsg. Hermann von Bruiningk und Nicolaus Busch. Riga, 1908.
· Helk, V., 1974. Album amicorum. Reisialbumitest ja nende eestikeelsetest sissekannetest. Tulimuld 1, 24–29.
· Jürjo, M., 2009. Eestlane – sõdur Estonian Man – a Soldier. Tänapäev, 184 lk.
· Kleis, R., 1932. Eesti avalikud tegelased. Eluloolisi andmeid. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 412 lk.
· Krohn, J., 1894. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Helsinki.
· KUPITS. Eesti halduspiiride kaardiserver. http://www.eha.ee/kupits/ 15.08.2010
· LEPP. Lõuna-Eesti pärimuse portaal. http://www.folklore.ee/lepp/
· Liin, E., 2009.Minu elulugu. Tartu, 183 lk.
· Lindmäe, H. 1999. Suvesõda Tartumaal 1941. 397 lk.
· Lipp, M., 1899. Kodumaa kiriku ja hariduse lugu. Tõine raamat, Uuem aeg: Wene walitsuse algusest meie päewini : Tõine anne: Meie aastasaja algusest kõige uuema ajani / Eesti rahva 75-aastase juubeli mälestuseks kirja pannud M. Lipp. 220 lk.
· Lokk (Reitav), K., 1988. Esimesed kolhoosiaastad Paluperas. Uurimustöö Otepää Keskkoolis.
· Muttik, L., 1988. Mälestusi Lokk, K. Uurimustöös “Esimesed kolhoosiaastad Paluperas”.
· Maa-amet, 2010. Maa-ameti pärandkultuuri andmebaas. http://www.maaamet.ee/ 09.07.2010
· Meie Aastasada, XX.XX:XXXX. Digiteeritud eesti ajalehed. http://dea.nlib.ee/
· Pajur, A., Tannberg, T., Vahtre, L., Ant, J., Laar, M., Jaanson, K., Nutt, M., Raag, R., Vahtre, S., Kasekamp, A., 2005. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Ilmamaa, Tartu, 463 lk.
· Postimees, XX.XX.XXXX. Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia. http://www2.kirmus.ee/biblioserver/ ja digiteeritud eesti ajalehed. http://dea.nlib.ee/
· Puss, F., 2010. Palupera mõisa ajaloost 18.saj keskpaigani. OÜ Eesti Isikuloo Keskus, käsikiri.
· Reiman, A., 1988. Mälestusi Lokk, K. Uurimustöös “Esimesed kolhoosiaastad Paluperas”.
· Parts, K., 1991. Kas võit või surm 2. Tallinn, 240 lk.
· Polnische Akten I, 1582-1591. Hrsg. Oleg Roslavlev. München, 1970.
· Rannap, H., 1998. Eesti kooli bibliograafiline leksikon. Tallinn, 304 lk.
· Rennenkampff, L. v., 2005. Genealogie derer Von Rennenkarnpff. Darmstadt.
· Rumma, J., Granö, J.G., Veski, J.V. (toim.), 1925. Eesti I. Maateadusline, majandusline ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 740 lk.
· Stryk, L. von., 1877. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands, I. Dorpat.
· Suuder, O., Kulasalu, J., Tohvri, E., Suuder, O., 1997. Palupera mõisa arhitektuuriajaloolised eritingimused. Tartu.
· Särg, A., 2009. Valgamaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 141 lk.
· Talving, H., 2009. Eesti vallamajad. Tallinn, 224 lk.
· Tarvel, E., 1972. Adramaa. Tallinn.
· Tikk, Ü., 2006. ”Rõngu hariduselu 320”, Õpetajate Leht, 27.10.2006
· Valgamaa pärandkultuurist, 2010. http://pk.rmk.ee/parandkultuur/mkraamatud/Valgamaa.pdf, 23.08.2010
· Varep, E., 1987. Asulastik. Valga rajoonis. Tarmisto, V. (koost.) Eesti NSVTeaduste Akadeemia Kodu-uurimise Komisjon, Tallinn. Lk. 92-102.
· Viires, A., 2000. Eesti Rahvakultuuri leksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 416 lk.
· Õun, M., Noormets, T., Pihlak, J., 2003. Eesti soomusrongid ja soomusronglased 1918-1941. Tallinn, 138 lk.
· Zetterberg, S., 2009. Eesti ajalugu. Tänapäev, Tallinn, 671.lk.

Kaardimaterjal
· L.A. Mellini „Liivimaa atlase“ Der Dörptsche Kreis kaardileht mõõtkavas 1 : 200 000 (1796)
· C.G. Rückeri Liivimaa spetsiaalkaart mõõtkavas 1 : 185 200 (1839)
· Vene 1-verstane kaart mõõtkavas 1 : 42 000 (1893–1913)
· Skeemiline katastrikaart mõõtkavas 1 : 10 000 (1930-1944)
· NSV Liidu topokaart mõõtkavas 1: 50 000 (1945-52)
· Eesti Põhikaart mõõtkavas (1 : 10 000) (1991-2003)
· Eesti Baaskaart (1 : 50 000) (1996)
· Eesti Põhikaart (1 : 10 000) (1996-1998)
· EAA.308.2.92 Fempte Dels Transporterad Charta öfwer Andre deelen af Dörpts lähn. Eesti Ajalooarhiivi arhivaal Rootsiaegne katastrikaart mõõtkavas 1 : 52 000 (1684)
· EAA 308. 6. 107 Karte von dem einem Theil des Kirchspiels Ringen. Das Gut Hastiver. Eesti Ajalooarhiivi arhivaal Astuvere mõisa plaan mõõtkavas 1 : 10 400 (1782)
· EAA 3724. 5. 2960 Karte zum privaten Gute Palloper. Eesti Ajalooarhiivi arhivaal. Palupera mõisa plaan mõõtkavas 1:5400 (1859)
· EAA 1874. 1. 2578. 8 Wegekarte des Dorpatschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen. Eesti Ajalooarhiivi arhivaal. Tartumaa transpordikaart (1909)